Zhang Jian Long, ‘Dudu's Ballet’, 2012, Ode to Art