Zhang Jian 张见, ‘Peach blossoms in the mountain’, 2015, Amy Li Gallery