Zhang Jungang & Li Jie, ‘Untitled #1’, 2009-2011`, Leo Xu Projects

About Zhang Jungang & Li Jie

Chinese, 1975 and 1980, based in Harbin, China