Zhang Jungang & Li Jie, ‘Untitled #2’, 2009-2011, Leo Xu Projects

About Zhang Jungang & Li Jie

Chinese, 1975 and 1980, based in Harbin, China