Zhang Jungang & Li Jie, ‘Untitled #4’, 2009-2011, Leo Xu Projects