Zhang Shujian, ‘Fallaheen 28’, 2017, C-Space+Local