Zhang Shujian, ‘Skin Weave 12’, 2017, C-Space+Local