Zhang Xiang Min, ‘Shadow of Acuteness’, Ode to Art