Zhang Xuerui 张雪瑞, ‘225 x 2 201410’, 2014, Ginkgo Space