Zhang Zhaohui, ‘Summer Mountain’, 2012, Michael Goedhuis

About Zhang Zhaohui

Chinese, b. 1965, Beijing, China, based in Beijing, China