Zhang Zhaoying, ‘A Woman of Hercules’, 2015, Eli Klein Gallery