Zhao Bandi, ‘Young Zhang’, 1992, Guggenheim Museum