Zhao Gang, ‘Mao Wen Tu Chu, San Yuen Bridge - The Place Where The Red Army And Shixuang Army Fought’, 2006, 10 Chancery Lane Gallery