Zhao Gang, ‘Sit’, 1995, Tang Contemporary Art
Zhao Gang, ‘Sit’, 1995, Tang Contemporary Art