Zhao Nengzhi, ‘2014 No.13’, 2014, Hakgojae Gallery