Zhao Nengzhi, ‘Expression No. 10’, 1997, Rago
Zhao Nengzhi, ‘Expression No. 10’, 1997, Rago