Zhao Zhao, ‘Euro’, 2007, Leo Xu Projects

About Zhao Zhao

Chinese, b. 1982, Xinjiang Province, China, based in Beijing, China