Zhao Zhiqian, ‘Inscription on Shifan (Shifan ming)’, Asian Art Museum