Zhao Zhiqian, ‘Inscription on Shifan (Shifan ming)’, Asian Art Museum

Standard script
Set of four hanging scrolls

Courtesy Guanyuan Shanzhuang Collection

About Zhao Zhiqian