Zhao Zhiqian, ‘Inscription on Shifan (Shifan ming)’, 19th century, Asian Art Museum