Zheng Guogu, ‘Ten Thousand Customers’, 1997-2005, Tang Contemporary Art
Zheng Guogu, ‘Ten Thousand Customers’, 1997-2005, Tang Contemporary Art