Zheng Li, ‘Lion Grove Garden (Shizi lin)’, 2014, Hanart TZ Gallery