Zheng Li, ‘Views of Lion Grove Garden (Shizi lin)’, 2011, Hanart TZ Gallery