Zheng Lu 郑路, ‘Water in Dripping’, 2016, PARKVIEW ART Hong Kong

About Zheng Lu 郑路