Zheng Zaidong, ‘方塔园的石头 Stones in the Square Pagoda Garden’, 2016, Matthew Liu Fine Arts