Zheng Zaidong, ‘外白渡桥 Waibaidu Bridge’, 2016, Matthew Liu Fine Arts