Zhenhua He, ‘River Crossing Plan 2015 No. 19’, 2015, Huafu Art Space