Zhi Lin, ‘Five Capital Executions in China: Firing Squad’, 1996, Koplin Del Rio

About Zhi Lin

Chinese, b. 1959, Nanjing, Jiangsu, China, based in Seattle, WA, United States