Zhou Chunya, ‘Peach Reds’, 2008, Sifang Art Museum