Zhoujie Zhang, ‘Brass Bowtie Chair (SQN1-F2A)’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Brass Bowtie Chair (SQN1-F2A)’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Brass Bowtie Chair (SQN1-F2A)’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Brass Bowtie Chair (SQN1-F2A)’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Brass Bowtie Chair (SQN1-F2A)’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Brass Bowtie Chair (SQN1-F2A)’, 2014, Gallery ALL