Zhoujie Zhang, ‘Brass Tornado Table (SQN7-T)’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Brass Tornado Table (SQN7-T)’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Brass Tornado Table (SQN7-T)’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Brass Tornado Table (SQN7-T)’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Brass Tornado Table (SQN7-T)’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Brass Tornado Table (SQN7-T)’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Brass Tornado Table (SQN7-T)’, 2014, Gallery ALL