Zhoujie Zhang, ‘Heart Chair (SQN1-F2B)’, 2011, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Heart Chair (SQN1-F2B)’, 2011, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Heart Chair (SQN1-F2B)’, 2011, Gallery ALL