Zhoujie Zhang, ‘Heart Chair (SQN1-F2B) Brass’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Heart Chair (SQN1-F2B) Brass’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Heart Chair (SQN1-F2B) Brass’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Heart Chair (SQN1-F2B) Brass’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Heart Chair (SQN1-F2B) Brass’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Heart Chair (SQN1-F2B) Brass’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Heart Chair (SQN1-F2B) Brass’, 2014, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Heart Chair (SQN1-F2B) Brass’, 2014, Gallery ALL