Zhoujie Zhang, ‘Mashing Mesh #MS-2’, 2016, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Mashing Mesh #MS-2’, 2016, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Mashing Mesh #MS-2’, 2016, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Mashing Mesh #MS-2’, 2016, Gallery ALL