Zhoujie Zhang, ‘Mashing Mesh #MS-4’, 2016, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Mashing Mesh #MS-4’, 2016, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Mashing Mesh #MS-4’, 2016, Gallery ALL
Zhoujie Zhang, ‘Mashing Mesh #MS-4’, 2016, Gallery ALL