Zhuang Hong Yi, ‘17-IV-046’, 2017, Laura Rathe Fine Art

About Zhuang Hong Yi