Zhuang Hong Yi, ‘2015-024’, 2015, Liquid art system