Zhuang Hong Yi, ‘Blue Maze’, 2018, The House of Fine Art