Zhuang Hong Yi, ‘H2015-071’, 2015, Liquid art system