Zhuang Hui & Dan'er, ‘Describing Angkor’, 2008, Magician Space