Zorikto Dorzhiev, ‘Angry Birds’, 2014, Gallery Khankhalaev

About Zorikto Dorzhiev