Zorikto Dorzhiev, ‘Diary of a Julliette’, 2015, Gallery Khankhalaev

About Zorikto Dorzhiev