Zorikto Dorzhiev, ‘Gatekeeper’, 2016, Gallery Khankhalaev

About Zorikto Dorzhiev