Zorikto Dorzhiev, ‘Gravitation’, 2014, Gallery Khankhalaev

About Zorikto Dorzhiev