Zorikto Dorzhiev, ‘Heroes of the Day’, 2016, Gallery Khankhalaev

About Zorikto Dorzhiev