Zorikto Dorzhiev, ‘The Expanables’, 2016, Gallery Khankhalaev

About Zorikto Dorzhiev