Zorikto Dorzhiev, ‘The Team’, 2016, Gallery Khankhalaev

About Zorikto Dorzhiev