Zoulikha Bouabdellah, ‘Hobb âla hobb V’, 2012, Sabrina Amrani