Zoulikha Bouabdellah, ‘Hobb âla hobb VI’, 2012, Sabrina Amrani