Daido Moriyama, Kyoku, Erotica, Fish, Bangkok, 2007. Courtesy of The Lapis Press.

Daido Moriyama: Erotica