Skip to Main Content

Hiroshi Sugimoto, Mae Westgelatin, 1994. Courtesy of Kanalidarte.

Hiroshi Sugimoto: Portraits